ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร
คณะกรรมการ
 ผังโรงเรียน
 Smart area
ผลงาน
สมศ.ประเมิน
Link/Dowload
นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง บันใด 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1/อาคารเรียน
แบบสปช.102/26 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่ 1 คลิกที่2
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัิติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร
ร่างขอบเขตงาน(TOR) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
  ดาวโหลดเอกสารโรงเรียนอนุบาลคลองหาด แผนปฏิบัติการ SAR
เอกสารส่วนอื่นๆ กำลังรวบรวมคะ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อความสามารถในการเขียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(คุณครูจันที  บุญตา)  คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (นางสายสุนีย์ ท้าวน้อย)
คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ (Paint) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง คลิกดาวโหลด
30 ต.ค. 2560 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2560
29 ธ.ค. 2560 เลี้ยงปีใหม่สำหรับนักเรียน
15-16 ก.พ. 2561 เข้าค่ายลูกเสือ
12-14 มี.ค. 2561 สอบภาคปฏิบัติ
15-16,19-20 มี.ค. 2561 สอบภาคทฤษฏี
27-28 มี.ค. 2561 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
28 มี.ค. 2561 นักเรียนชั้น อนุบาล1-ป.5 รับผลการเรียนและ
เงินค่าอุปกรณ์การเรียน
7-9 พ.ค. 2561 เข้าค่ายนักเรียนแกนนำภาษาอังกฤษ จำนวน 40 คน
7-9 พ.ค. 2561 เข้าค่ายการอ่านการเขียน จำนวน 50 คน
10-12 พ.ค. 2561 เข้าค่ายทักษะชีวิต ชั้น ป.1-5
15 พ.ค. 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
คณะกรรมการติดตามการใช้
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
16 มี..61 )
สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3
ณ สนามสอบอนุบาลคลองหาด
(
7 มี..61 )
กิจกรรมใส่บาตรข้าวสาร
อาหารแห้งประจำเดือนมีนาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
6 มี ..61 )
เ้ข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ รร.บ้านคลองหาด
(
21-23 ก..61 )
เ้ข้าค่ายลูกเสือ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
15-16 ก..61 )
ใส่บาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์
ณ อนุบาลคลองหาด
(
5 ก..61 )
สอบ O-NET
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ก..61 )
ตรวจสุขภาพฟัน
และให้บริการรักษาฟัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
26 ม..61 )
ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมิน
โรงเรียนระดับ ScQA
ณ อนุบาลคลองหาด
(
19 ม..61 )
วันครู
ณ บ้านชุมทอง
(
16 ม..61 )
วันเด็กแห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
12 ม..61 )
ตัดแว่นสายตา
ณ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร
(
10 ม..61 )
อวยพรปีใหม่
(
4-10 ม..61 )
แข่งขันศิลปหัตกรรม
ณ นครนายก
(
3-6 ม..61 )
เลี้ยงปีใหม่นักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
29 ธ..60 )
เลี้ยงปีใหม่ของคณะครู
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28 ธ..60 )
นิเทศการอ่านการเขียน
และการสอบ Pre O-NET
ณ อนุบาลคลองหาด
(
27 ธ..60 )
ประชุมครูอำเภอคลองหาด
รับนโยบายท่านผู้อำนวยการสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
26 ธ..60 )
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ณ อนุบาลคลองหาด
(
22 ธ..60 )
ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
อำเภอคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(
19 ธ..60 )
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13 ธ..60 )
กิจกรรมวันพ่อ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ธ..60 )
เลี้ยงส่งครูณรงค์ สีคุณ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
30 พ..60 )
ประกาศโรงเรียน
อนุบาลคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(
24 พ..60 )
ประชุมผู้ปกครอง 2/2560
ณ อนุบาลคลองหาด
(
24 พ..60 )
พิธีถวายราชสดุดี
ณ อนุบาลคลองหาด
(
23 พ..60 )
แข่งขันศิลปหัตกรรม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13-22 พ..60 )
สำนักงาน สกสค.ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ สมาชิก ชพค.ชพส.
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 พ..60 )
กิจกรรมวันลอยกระทง
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 พ..60 )
ค่ายทักษะภาษาอังกฤษ
นักเรียนแกนนำ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
30-31..60 )
จัดทำสื่อค่ายภาษาอังกฤษ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
27..60 )
ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์
ณ วัดคลองหาด
(
26 ต.ค.60 )
EDUCA 2017
ณ เมืองทองธานี
(
16-18..60 )
ประชุม จัดทำนำเสนอ และแผ่นพับ EDUCA ปี 2560
ณ อนุบาลคลองหาด
( 9-10 ต.ค.60 )
กิจกรรมค่ายทักษะ
ชีวิต 6 ฐาน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
9-10 ..60 )
วันครบรอบ 100 ปี ประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28 ก.ย.60 )
เลี้ยงรับครูบรรจุใหม่
พนักงานราชการ
และครูอัตราจ้าง
ณ อนุบาลคลองหาด
(
21 ก.ย.60 )
ประกวด BEIDQM Award
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
(
17-19 ก.ย.60 )
มหากรรมวิชาการ
สืบสานศาสตร์พระราชา
สู่การศึกษาไทย4.0
ณ สพป.สระแก้วเชต 1
(
11-12 ก.ย.60 )
ประเมินกิจกรรม PLC จากกระทรวงศึกษาธิการ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
6 ก.ย.60 )
ใส่บาตรประจำเดือนกันยายน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
5 ก.ย.60 )
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการปี 2560
ณ รร.บ้านชุมทอง
( 1 ก.ย.60 )
ฉีดวัคซีน ป้องกันบาดทะยัก
มะเร็งปากมดลูก
ณ อนุบาลคลองหาด
( 1 ก.ย.60 )
ประชุมวีดีโอ คอนเฟอเรนซฺ์
พรบ จัดซื้อจัดจ้าง 2560
ณ อนุบาลคลองหาด
( 29 ส.ค.60 )
DLIT Portable Classroom
ณ อนุบาลคลองหาด
( 22 ส.ค.60 )
ประกวด Best Practices ระดับอำเภอ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 18 ส.ค.60 )
ประเมินโรงเรียนในฝัน
สู่มาตรฐานสกุล ObecQA
ณ อนุบาลคลองหาด
( 17 ส.ค.60 )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 11 ส.ค.60 )
ศูนย์ PEER Center
อบรมครูภาษาอังกฤษ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 5-6 ส.ค.60 )
ประชุม PLC
ณ อนุบาลคลองหาด
( 2 ส.ค.60 )
ใส่บาตร
ประจำเดือนสิงหาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
1 ส.ค.60 )
เลี้ยงส่งครูศิลป์สวรรค์ จันทะสาร
ณ หมูย่างวันดี
(
31 ก.ค.60 )
ทำดอกไม้จันทร์
ถวายในหลวง รัชการที่ 9
ณ อนุบาลคลองหาด
(
26 ก.ค.60 )
ทัศนศึกษา
ณ พระบรมหาราชวัง
สวนสัตว์ดุสิต

(
27 ก.ค.60 )
พิธีถวายราชสดุดี ร.10
ณ อุนบาลคลองหาด
(
26 ก.ค.60 )
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
ณ อุนบาลคลองหาด
(
21-22 ก.ค.60 )
พัฒนาโรงเรียน
ณ อุนบาลคลองหาด
(
14 ก.ค.60 )
ประชุมวางแผน PCL
.ในองค์กร
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13 ก.ค.60 )
กิจกรรม CM ของนักเรียน
ณ อุนบาลคลองหาด
(
12 ก.ค.60 )
ครูต่างชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
11 ก.ค.60 )
ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
ณ อุนบาลคลองหาด
(
12 ก.ค.60 )
แห่เทียนพรรษา
ณ วัดอพป. คลองหาด
(
7 ก.ค.60 )
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
ณ อุนบาลคลองหาด
(
5 ก.ค.60 )
ใส่บาตรเดือนกรกฏาคม
ณ อุนบาลคลองหาด
(
4 ก.ค. 60 )
เศรษฐกิจพอเพียง
ณ อุนบาลคลองหาด
(
26 มิ.ย. 60 )
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
ณ อุนบาลคลองหาด
(
29 มิ.ย. 60 )
ตัดผมฟรี
ณ อุนบาลคลองหาด
(
28 มิ.ย. 60 )
เดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด
ณ อุนบาลคลองหาด
(
19 มิ.ย. 60 )
วันสถาปนาลูกเสือ
ณ อุนบาลคลองหาด
(
29 มิ.ย. 60 )
วันสุนทรภู่
ณ อุนบาลคลองหาด
(
26 มิ.ย. 60 )
ประชุมสภานักเรียน
ณ อุนบาลคลองหาด
(
20 มิ.ย. 60 )
ตรวจสุขภาพฟัน
ณ อุนบาลคลองหาด
(
19 มิ.ย. 60 )
เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง
ณ อุนบาลคลองหาด
(
15 มิ.ย. 60 )
เลือกตั้งประธานนักเรียน
ณ อุนบาลคลองหาด
(
8 มิ.ย. 60 )
กิจกรรมไหว้ครู
ณ อุนบาลคลองหาด
(
8 มิ.ย. 60 )
ทำบุญตักบาตร
ณ อุนบาลคลองหาด
(
7 มิ.ย. 60 )
จัดทำรายงาน OBECQA
ณ สพป.สก1
(
2-3 มิ.ย. 60 )
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
อนุบาลคลองหาด
( 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 60 )
ปลูกต้นไม้
ณ อนุบาลคลองหาด
(
25 พ.ค. 60 )
ประชุมผู้ปกครอง 1/2560
อนุบาลคลองหาด
(
19 พ.ค. 60 )
ค่ายทักษะการอ่านการเขียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
8-11 พ.ค. 60 )
จัดทำรายงาน OBECQA
อนุบาลคลองหาด
(
8-11 พ.ค. 60 )
ค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3-4 พ.ค. 60 )
อบรม STEM
รร.สระแก้ว
(
1-3 พ.ค.60 )
จัดทำ แผนปฏิบัติการ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
29-30 เม.ย. 60 )
สอบครูอัตราจ้าง
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28 เม.ย. 60 )
จัดทำ SAR
ณ อนุบาลคลองหาด
(
24-28 เม.ย. 60 )
ประชุมผู้ปกครองปิดภาคเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
31 มี.ค. 60 )
ปัจฉิมนิเทศ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
30-31 มี.ค. 60 )
พัฒนาทีมงาน
แม่พิมรีสอร์ท จ.ระยอง
(
27-29 มี.ค. 60 )
กิจกรรมเพิ่มเติม ปี2559 ปี2558 ปี2557 ปี 2556   ปี2555.   ปี2554   ปี2553  
<
<<<
ภาพกิจกรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย
ที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ไปสู่มาตรฐาน
>>>>

## เพลงคอมพิวเตอร์ ##

## การใช้งานอินเทอร์เน็ต##
ซูชิ
## วาดภาพกับ Paint##

## Word ใช้งานอย่างไร##

## ตารางทำการกับ Excel##

## Power Point กับงานนำเสนอ##
<<<< การเรียนรู้ของน้องๆ ไม่ได้อยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น
สามารถค้นหาคำตอบจากเรื่องราวต่างๆ ที่น้องๆสงสัยได้ ผ่านเครือข่ายของเรา
>>>>
 
ดาวโหลด
ข้อมูลเด็ก DMC
ข้อมูลเด็กยากจน
หลักสูตรซ่อมเสริม
แบบเยี่ยมบ้าน
ใบรายชื่อ
ข้อมูลรายบุคคล
คัดลายมือ ป.1-6