ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร
คณะกรรมการ
 ผังโรงเรียน
 E-filing
ผลงาน
สมศ.ประเมิน
Link/Dowload
 
  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1/อาคารเรียน
แบบสปช.102/26 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่ 1 คลิกที่2
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัิติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร
ร่างขอบเขตงาน(TOR) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
  ดาวโหลดเอกสารโรงเรียนอนุบาลคลองหาด แผนปฏิบัติการ SAR
เอกสารส่วนอื่นๆ กำลังรวบรวมคะ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อความสามารถในการเขียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(คุณครูจันที  บุญตา)  คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (นางสายสุนีย์ ท้าวน้อย)
คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ (Paint) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง คลิกดาวโหลด

24-28 เม.ย. 2560 ครูประชุมจัดทำเอกสารงานโรงเรียน

3-4 พ.ค. 2560 ค่ายทักษะลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

8-11 พ.ค. 2560 จัดค่ายทักษะการอ่านการเขียน

15 พ.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

8 มิ.ย. 2560 กิจกรรมวันไหว้ครู เลือกตั้งประธานนักเรียน
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
วันสุนทรภู่
ณ อุนบาลคลองหาด
(
26 มิ.ย. 60 )
ประชุมสภานักเรียน
ณ อุนบาลคลองหาด
(
20 มิ.ย. 60 )
ตรวจสุขภาพฟัน
ณ อุนบาลคลองหาด
(
19 มิ.ย. 60 )
เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง
ณ อุนบาลคลองหาด
(
15 มิ.ย. 60 )
เลือกตั้งประธานนักเรียน
ณ อุนบาลคลองหาด
(
8 มิ.ย. 60 )
กิจกรรมไหว้ครู
ณ อุนบาลคลองหาด
(
8 มิ.ย. 60 )
ทำบุญตักบาตร
ณ อุนบาลคลองหาด
(
7 มิ.ย. 60 )
จัดทำรายงาน OBECQA
ณ สพป.สก1
(
2-3 มิ.ย. 60 )
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
อนุบาลคลองหาด
( 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 60 )
ปลูกต้นไม้
ณ อนุบาลคลองหาด
(
25 พ.ค. 60 )
ประชุมผู้ปกครอง 1/2560
อนุบาลคลองหาด
(
19 พ.ค. 60 )
ค่ายทักษะการอ่านการเขียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
8-11 พ.ค. 60 )
จัดทำรายงาน OBECQA
อนุบาลคลองหาด
(
8-11 พ.ค. 60 )
ค่ายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3-4 พ.ค. 60 )
อบรม STEM
รร.สระแก้ว
(
1-3 พ.ค.60 )
จัดทำ แผนปฏิบัติการ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
29-30 เม.ย. 60 )
สอบครูอัตราจ้าง
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28 เม.ย. 60 )
จัดทำ SAR
ณ อนุบาลคลองหาด
(
24-28 เม.ย. 60 )
ประชุมผู้ปกครองปิดภาคเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
31 มี.ค. 60 )
ปัจฉิมนิเทศ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
30-31 มี.ค. 60 )
พัฒนาทีมงาน
แม่พิมรีสอร์ท จ.ระยอง
(
27-29 มี.ค. 60 )
กิจกรรมเพิ่มเติม ปี2559 ปี2558 ปี2557 ปี 2556   ปี2555.   ปี2554   ปี2553  
<
<<<
ภาพกิจกรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย
ที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ไปสู่มาตรฐาน
>>>>
ปลากระป๋อง
## กบนอกกะลา ##
กล้วยไม้ไทย
## กบนอกกะลา ##
ซูชิ
## กบนอกกะลา ##
เฉาก้วย
## กบนอกกะลา ##
เหรียญกษาปณ์
## กบนอกกะลา ##
เส้นทางสายปูเค็ม
## กบนอกกะลา ##
<<<< การเรียนรู้ของน้องๆ ไม่ได้อยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น
สามารถค้นหาคำตอบจากเรื่องราวต่างๆ ที่น้องๆสงสัยได้ ผ่านเครือข่ายของเรา
>>>>
 
ดาวโหลด
ข้อมูลเด็ก DMC
ข้อมูลเด็กยากจน
หลักสูตรซ่อมเสริม
แบบเยี่ยมบ้าน
ใบรายชื่อ
ข้อมูลรายบุคคล