ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร
คณะกรรมการ
 ผังโรงเรียน
 E-filing
ผลงาน
สมศ.ประเมิน
Link/Dowload
 
  
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1/อาคารเรียน
แบบสปช.102/26 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่ 1 คลิกที่2
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัิติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร
ร่างขอบเขตงาน(TOR) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
  ดาวโหลดเอกสารโรงเรียนอนุบาลคลองหาด แผนปฏิบัติการ SAR
เอกสารส่วนอื่นๆ กำลังรวบรวมคะ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อความสามารถในการเขียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(คุณครูจันที  บุญตา)  คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (นางสายสุนีย์ ท้าวน้อย)
คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ (Paint) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง คลิกดาวโหลด

31 ต.ค. 2559 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559

23 ก.พ. 2560 สอบการอ่านการเขียน

3 มี.ค. 2560 สอบ LAS ชั้น ป.2 ,ป.4, ป.5

8 มี.ค. 2560 สอบ NT ชั้น ป.3

9-10 มี .ค. 2560 สอบปลายปีภาคปฏิบัติทุกชั้นเรียน

13-14 มี ค. 2560 สอบข้อเขียนทุกชั้นเรียน

16-18 มี.ค. 2560 เข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ป.6

21-22 มี.ค. 2560 เข้าค่ายลูกเสือชั้น ป.1-5

23-24 มี.ค. 2560 ครูประชุมจุดทำการจัดซื้อหนังสือเรียน ค่ายทักษะ ค่ายการอ่าน

27-29 มี.ค. 2560 พัฒนาทีมงาน จังหวัดระยอง

30 มี.ค. 2560 ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ป.6

31 มี.ค. 2560 ประชุมปิดภาคเรียนรับเอกสาร จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี

24-28 เม.ย. 2560 ครูประชุมจัดทำเอกสารงานโรงเรียน

1-4 พ.ค. 2560 ค่ายทักษะลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

8-11 พ.ค. 2560 จัดค่ายทักษะการอ่านการเขียน

15 พ.ค. 2560 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ค่ายลูกเสือชั้น ป.1-5
ณ อนุบาลคลองหาด
(
21-22 มี.ค. 60 )
ค่ายลูกเสือ ชั้นป.6
รร.บ้านเขาดิน
(
16-18 มี.ค. 60 )
แนะแนวการศึกษาต่อ
จากโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

ณ อนุบาลคลองหาด
(
8 มี.ค. 60 )
สอบ NT
ณ อนุบาลคลองหาด
(
8 มี.ค. 60 )
ใส่บาตรประจำเดือนมีนาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7 มี.ค. 60 )
ประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2546ปีการศึกษา 2559
ณ อนุบาลคลองหาด
( 6 มี.ค. 60 )
ประเมินภายในสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
( 2 มี.ค. 60 )
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 24 ก.พ. 60 )
อบรมยุวเกษตร
ณ รร.บ้านเขาดิน
( 17 ก.พ. 60 )
แนะแนวหลักสูตร MEP จากโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 8 ก.พ. 60 )
กิจกรรมใส่บาตร
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 7 ก.พ. 60 )
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 4 ก.พ. 60 )
กิจกรรมติวสอบ O-NET
5 กลุ่มสาระหลัก
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( เดือน มกราคม - กุมพาพันธ์ 2560 )
ตรวจสอบภายในการเงิน
และพัสดุ จาก สพป.สระแก้ว เขต1
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
(18 ม.ค.60 )
กิจกรรมวันครู
ณ รร.คลองหาดพิทยาคม
( 16 ม.ค.60 )
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 14 ม.ค. 60)
นิเทศโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
จากมศว. ประสารมิตร
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 10 ม.ค.60 )
อวยพรปีใหม่
( มกราคม 60 )
อบรมยุวเกษตรกร
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 28 ธ.ค.59 )
ส่งรองผู้อำนวยการ
นางวิลัย สมสาร์ ไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหญ่
ณ รร.บ้านซับใหญ่
( 26 ธ.ค.59 )
กีฬาเครือข่ายอำเภอคลองหาด
ณ รร.บ้านคลองหาด
( 24 ธ.ค.59 )
เลี้ยงส่งรองวิลัย สมสาร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหญ่
ณ อนุบาลคลองหาด
( 23ธ.ค.59 )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
( 23ธ.ค.59 )
ใส่บาตรประจำเดือนธันวาคม และเพื่อน้อมลำลึก
ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 6
ณ อนุบาลคลองหาด
( 8 ธ.ค.59 ) )
คณะครูและผุ้บริหารไหว้สักการะ
พระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระบรมหาราชวัง
( 27 พ.ย. 59 ) 9 )
ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
( 25 พ.ย. 59 ) )
กิจกรรมแสดงความจงรักภักด
ีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙
ณ อนุบาลคลองหาด
( 21 พ.ย. 59 )
กิจกรรมวันลอยกระทง
ณ วัดคลองหาด
( 14 พ.ย. 59 )
ประชุมผู้ปกครอง และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อนุบาลคลองหาด
( 2 พ.ย. 59 )
กีฬาสีโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 10 ต.ค. 59 )
งานมุทิตากษิณาลัย
ณ อนุบาลคลองหาด
( 27 ก.ย. 59 )
งานเลี้ยงเกษียณ ครูไพรัช
พัฒนทองคำ และ ครูจงกลณี ชูงิ้ว
ณ โรงเรียนบ้านคลองหาด
( 20 ก.ย. 5)
ประชุมผู้่บริหารโรงเรียน
ในเครือข่ายอำเภอคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
( 16 ก.ย. 59 )
กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ณ สพป. สระแก้ว เขต 1
( 14 ก.ย. 59 )

การเข้าร่วมงานการนำเสนอ
ผลงานวิจัย
ณ โรงแรมแอมบัสเดอร์
จอมเทียน พัทยา

( 8 ก.ย. 59 )
ใส่บาตรประจำเพือนกันยายน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 6 ก.ย. 59 )

มอบวุฒิบัตรสำหรับครูต่างชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 26 ส.ค. 59 )
ทัศนศึกษาอนุบาล-ป.3
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
จังหวัดสระแก้ว

( 19 ส.ค. 59 )

เลี้ยงส่งครูต่างชาติ ครูเอลีน่า
ณ อนุบาลคลองหาด
( 16 ส.ค. 59 )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 10 ส.ค. 59 )

กิจกรรมบูรพาสิกขาอาเซียน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 8 ส.ค. 59 )
ใส่บาตรประจำเดือนสิงหาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
( 2 ส.ค. 59 )

ประชุมประจำเดือน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 28 ก.ค. 59 )
แห่เทียนพรรษา
ณ อนุบาลคลองหาด
( 14 ก.ค. 59 )

รับการนิเทศจากผุ้บริหารโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายและศึกษานิเทศก
์จากสปพ.สระแก้วเขต 1
ณ อนุบาลคลองหาด
( 11 ก.ค. 59 )
คณะครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศ
จาก สพป.ปราจีนบุรีเขต 1
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝัน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 8 ก.ค. 59 )

กิจกรรมทำบุญใส่บาตร
ประจำเดือนกรกฏาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
( 6 ก.ค. 59 )
กิจกรรมคุณลักษณะของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

ณ อนุบาลคลองหาด
( 30 มิ.ย. 59 )

กิจกรรมวันสุนทรภู่
ณ อนุบาลคลองหาด
( 30 มิ.ย. 59 )
พิธีเดินสวนสนาม เดินรณรงค์ และปลูดต้นไม้ร่วมกัน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 30 มิ.ย. 59 )

อบรมครูภาษาอังกฤษ
อำเภอคลองหาดจัดนิทรรศการ ร่วมประกวดผลงาน
Best Precties
ณ อนุบาลคลองหาด
( 26 มิ.ย. 59 )
มอบวุฒิบัตรครูอาสาชาวต่างชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 23 มิ.ย. 59 )

โครการอบรมครูจัดทำสื่อ
การจัดการเรียนรู้
ในทศวรรษที่ 21 โรงเรียนในฝัน
ณ สพป.สระแก้วเขต1
( 25 มิ.ย. 59 )
คณะมูลนิธิทัพภาค1
มอบห้องสมุด แท้งก์น้ำ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา
ณ บ้านไหม่ไทยเจริญ
( 24 มิ.ย. 59 )

ตรวจสุขภาพฟัน อนุบาล -ป.6
ณ อนุบาลคลองหาด
( 23 มิ.ย. 59 )
อบรมครูภาษาอังกฤษ
อำเภอคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
( 19 มิ.ย. 59 )

เยี่ยมบ้านนักเรียน
ณ บ้านนักเรียน
( 13-17 มิ.ย. 59 )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ณ อนุบาลคลองหาด
( 14 มิ.ย. 59 )

คณะศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
และศึกษานิเทศก์
จากปราจีนบุรี เขต 1
ณ อนุบาลคลองหาด
( 10 มิ.ย. 59 )
ประมูลร้านค้าภายในโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 10 มิ.ย. 59 )

เลือกตั้งประธานนักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 9 มิ.ย. 59 )
กิจกรรมวันไหว้ครู
ณ อนุบาลคลองหาด
( 9มิ.ย. 59 )

โครงการพัฒนาผู้สอน
เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 30 พ.ค. 59 )
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA)
ณ สพป.สระแก้วเขต 1
( 27-29 พ.ค. 59 )

ออกกำลังกาย แชลเลนจ์เดย์
ณ โรงอาหาร อนุบาลคลองหาด
( 25 พ.ค. 59 )
ประชุมครู
ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
( 25 พ.ค. 59 )

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559
ณ อนุบาลคลองหาด
( 25 พ.ค. 59 )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
( 24 พ.ค. 59 )

กิจกรรมเวียนเทียน
ณ วัดอพป.คลองหาด
( 19 พ.ค. 59 )
สมัครชมรม ดนตรี นาฏศิล
ศิลปะ กีฬา และนวดแผนไทย
ณ อนุบาลคลองหาด
( 18 พ.ค. 59 )

พัฒนาศักยภาพเด็กด้านการอ่าน
การเขียน 1/2559
ณ อนุบาลคลองหาด
(10-12 พ.ค. 59 )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
จบปีการศึกษา 2558
ณ อนุบาลคลองหาด
(30 มี.ค.59 )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ นักเรียนจับการศึกษา ปี 2558
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 มี.ค.59 )
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
รับผลการเรียน และรับเงิน
เรียนฟรี 15 ปี
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 มี.ค.59 )
กิจกรรมเพิ่มเติม ปี2558 ปี2557 ปี 2556   ปี2555.   ปี2554   ปี2553  
<
<<<
ภาพกิจกรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย
ที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ไปสู่มาตรฐาน
>>>>
ปลากระป๋อง
## กบนอกกะลา ##
กล้วยไม้ไทย
## กบนอกกะลา ##
ซูชิ
## กบนอกกะลา ##
เฉาก้วย
## กบนอกกะลา ##
เหรียญกษาปณ์
## กบนอกกะลา ##
เส้นทางสายปูเค็ม
## กบนอกกะลา ##
<<<< การเรียนรู้ของน้องๆ ไม่ได้อยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น
สามารถค้นหาคำตอบจากเรื่องราวต่างๆ ที่น้องๆสงสัยได้ ผ่านเครือข่ายของเรา
>>>>