ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร

ITA

 ผังโรงเรียน
 AMSS++
ผลงาน59-61
สมศ.รอบสาม
Link/Dowload
นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง บันใด 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1/อาคารเรียน
แบบสปช.102/26 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่ 1 คลิกที่2
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัิติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร
ร่างขอบเขตงาน(TOR) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อความสามารถในการเขียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(คุณครูจันที  บุญตา)  คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (นางสายสุนีย์ ท้าวน้อย)
คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ (Paint) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง คลิกดาวโหลด
3 ธ.ค.2562 กิจกรรมใส่บาตรประจำเดือนธันวาคม
4 ม.ค.2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
1 ก.พ.2563 สอบ O-NET ชั้น ป.6
13-14 ก.พ.2563 เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-5
12-16 ก.พ.2563 สอบ O-NET ชั้น ป.6
13,14,17 มี .ค.2563 สอบภาคปฏิบัติ
18-20 มี .ค.2563 สอบภาคทฤษฏี
ถวายเทียนพรรษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
03 ก.ค.63)
ประชุมผู้ปกครอง
ณ อนุบาลคลองหาด
(
14 มิ.ย.63)
สอบ LAS ป.2,ป.4,ป.5
ณ อนุบาลคลองหาด
(
11 มี.ค.63)

ประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10 มี.ค.63)

แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ป.6
จากคลองหาดพิทยาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 มี.ค.63)

สอบ NT ชั้น ป.3
ณ สนามสอบอนุบาลคลองหาด
(
4 มี.ค.63)

อบรมชุมชนอุ่นใจ
ได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 มี.ค.63)

ติดตามตรวจสอบ
การประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
2 มี.ค.63)

ประชุมผู้บริหารในเครือข่าย
อำเภอคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28 ก.พ.63)

สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนห้อง
เรียนพิเศษ (IEP)
ณ อนุบาลคลองหาด
(
25 ก.พ.63)

สอบนักเรียนเข้าชั้นเรียน ป.1
ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
ณ อนุบาลคลองหาด
(
21 ก.พ.63)

เข้าค่ายลูกเสือเครือข่าย
ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน
(
19-21 ก.พ.63)

เข้าค่ายลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13-14 ก.พ.63)

เวียนเทียน / บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมวันมาฆบูชา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7 ก.พ.63)

ใส่บาตรประจำเดือน
กุมภาพันธ์
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ก.พ.63)

สอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ สนามสอบอนุบาลคลองหาด
(
1 ก.พ.63)

สอบ Post-test NT ป.3
และO-NET ป.6
ณ อนุบาลคลองหาด
(
21 ม.ค.63)

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สพป.สระแก้วเขต 2 ศึกษาดูงาน
การบริหารงานโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
21 ม.ค.63)

กิจกรรมวันครู
ณ คลองหาดพิทยาคม
(
16 ม.ค.63)

เงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 2/2562
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10 ม.ค.63)

ติวสอบ O-NET
ณ อนุบาลคลองหาด
(
15 ธ.ค.62)

กิจกรรมวันปีใหม่ครู
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10 ม.ค.63)

ฉีดวัคซีน ป.1 และ 6
ตรวจสุขภาพฟัน ป.1-6
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10 ธ.ค.62)

วันเด็กแห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ม.ค. 63)

รับของบริจาคจัดงานวันเด็ก
ณ ตลาดศรีเพ็ญคลองหาด
(
26 ธ.ค.62)

Merry Christmas and
Happy New Year 2020
ณ อนุบาลคลองหาด
(
25 ธ.ค.62)

อวยพรปีใหม่
ณ ส่วนราชการ ในจังหวัดสระแก้ว
(
23-25 ธ.ค.62)

ตรวจสุขภาพประจำปี
ครูและบุคลากร

ณ อนุบาลคลองหาด
(
18 ธ.ค.62)

นำเสนอ IQA AWARD
ณ สพป.สระแก้ว เขต1
(
16 ธ.ค.62)

ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
อำเภอคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(
11 ธ.ค.62)

นำเสนอ IQA AWARD
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ

(6-8 ธ.ค.62)

แข่งขันศิลปหัตกรรม
ระดับภาค

ณ อนุบาลคลองหาด
(
6-8 ธ.ค.62)

ใส่บาตรประจำเดือนธันวาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ธ.ค.62)

ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่

ณ อนุบาลคลองหาด
(
2-9 ธ.ค.62)

สอบธรรมะทางก้าวหน้า
ณ อนุบาลคลองหาด
(
30พ.ย.62)

สอบธรรมศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(2
9พ.ย.62)

ประชุมสภานักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(2
7 พ.ย.62)

พิธีถวายราชสดุดี
และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ณ อนุบาลคลองหาด
(2
7 พ.ย.62)

ซักซ้อมเตรียมความพร้อม
การประเมินภายนอกรอบสี่

ณ อนุบาลคลองหาด
(2
6 พ.ย.62)

ซักซ้อมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่

ณ อนุบาลคลองหาด
(2
2 พ.ย.62)

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(2
1 พ.ย.62)

สอบ Pre-NT และ
Pre-O-NET

ณ อนุบาลคลองหาด
(20
พ.ย.62)

การเตรียมความพร้อม
และการทำงานของคณะครู
ณ อนุบาลคลองหาด

กิจกรรมการเดินแถว
เข้าชั้นเรีนย
ณ อนุบาลคลองหาด

กิจกรรมเกษตรพอเพียง
ณ อนุบาลคลองหาด

กิจพรรมพัฒนาจิต ชั่วโมงสุดท้ายของวันศุกร์
ณ อนุบาลคลองหาด
(
ทุกวันศุกร์)

กิจกรรม CM ครูกับนักเรียน ผู้บริหารกับครู
ณ อนุบาลคลองหาด
(
ทุกวัน)

การกำจัดขยะในโรงเรียน แยกชยะนำไปขาย
เป็นรายได้ของห้องเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13 พ.ย.62)

ประชุมคณะกรรมการสถาน
ศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
12 พ.ย.62)

กิจกรรมวันลอยกระทง
ณ อนุบาลคลองหาด
(
11 พ.ย.62)

ใส่บาตรเดือนพฤศจิกายน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
5 พ.ย.62)

จัดทำป้ายหน้าโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด

ใส่บาตรเดือนพฤศจิกายน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
5 พ.ย.62)

แข่งขันศิลปะหัตกรรม
ปีการศึกษา 2562
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28-10 พ.ย.62)

ประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 2/2562
ณ อนุบาลคลองหาด
(1
พ.ย.62)

อบรมโปรแกรม Scratch
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28 ต.ค.62)

กีฬาเครือข่าย
ณ อนุบาลคลองหาด
(
5-9 ต.ค.62)

กีฬาสีภายใน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3-4 ต.ค.62)

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
เด็กยากจนพิเศษ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
1 ต.ค.62)

ใส่บาตรเดือนตุลาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
1 ต.ค.62)

สอบปลายภาค 1/2562
ณ อนุบาลคลองหาด
(
26-27 ก.ย.62)

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
23-24 ก.ย.62)

อุทกภัย
ณ อนุบาลคลองหาด
(
22 ก.ย.62)

มหกรรมวิชาการ
ณ สพป.สระแก้วเขต 1
(
23 ก.ย.62)

ทัศนศึกษา ป.4-ป.6
ณ เขาหินซ้อน วัดสมานรัตนาราม
(
20 ก.ย.62)

กิจกรรมชมรม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
19 ก.ย.62)

ทัศนศึกษา อ.1-ป.3
ณ วัดแม่ย่าซอม
(
19 ก.ย.62)

บ.KUN KOKO NETWORK จำกัด แจกต้นโกโก้ ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมปลูกต้นโกโก้
ณ อนุบาลคลองหาด
(
19 ก.ย.62)

ศึกษานิเทศ สพป. สระแก้ว
เขต 1 เยี่ยมโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
12 ก.ย.62)

ค่ายหุ่นยนต์
ณ สพป.สระแก้วเขต1
(
14-15 ก.ย.62)

ซักซ้อมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10 ก.ย.62)

ทำความสะอาดห้องเรียน
ป้องกันโรค มือเท้าปาก
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4-6 ก.ย.62)

สภาเด็กและเยาวชน ให้ความรู้การทำน้ำยาล้างจาน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ก.ย.62)

ใส่บาตรประจำต้นเดือนกันยายน
2562
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ก.ย.62)

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ณ สพป.สระแก้ว เขต 1
(
26-27 ส.ค.62)

วันแม่แห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
9 ส .ค .62)

ประชุมรับนโยบาย
สถานศึกษา สานสัมพันธ์ครู
คลองหาด
ณ คลองหาดพิทยาคม
(
7 ส .ค .62)

ค่ายลูกเสือสำรองแห่งชาติ
ครั้งที่ 1
ณ สปพ.สก.1
(
5-6 ส.ค .62)

ถวายพระพรชัยมงคล
ณ อำเภอคลองหาด
(
28 ก.ค .62)

แห่เทียนพรรษา
ณ วัดคลองหาด
วัด อพป.คลองหาด

(
13 ก.ค .62)

พัฒนาโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13 ก.ค .62)

รับทุน ข้าวสาร อาหารแห้ง
ณ ศาลแม่ย่าซอม
(
10 ก.ค .62)

บริการตัดผมฟรี
ณ อนุบาลคลองหาด
(
9 ก.ค .62)

ประเมินการจัดกิจกรรม PLC
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ก.ค .62)

ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ก.ค .62)

ตรวจสุขภาพฟัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
2 ก.ค .62)

ใส่บาตรเดือนกรกฏาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
2 ก.ค .62)

ทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนามวันลูกเสือ
ณ อนุบาคลองหาด
(
1 ก.ค .62)

ทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนามวันลูกเสือ
เครือข่าย
ณ โรงเรียนบ้านชุมทอง
(
1 ก.ค .62)

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ณ อนุบาคลองหาด
(26 มิ.ย.62)

กิจกรรมวันสุนทรภู่
ณ อนุบาคลองหาด
(
26 มิ.ย.62)

อนามัยวัยเจริญพันธุ์
ณ อนุบาคลองหาด
(
26 มิ.ย.62)

ประเมินความพร้อม
ของสถานศึกษาเพื่อเปิด
ห้องเรียนพิเศษ
ณ อนุบาคลองหาด
(
21 มิ.ย.62)

ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
คลองหาด
ณ อนุบาคลองหาด
(
19 มิ.ย.62)

มอบรางวัลประกวดพาน
ไหว้ครู
ณ อนุบาคลองหาด
(
1
7 มิ.ย.62)

ประเมินครูผู้ช่วย นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน
ณ ห้องเรียน ป.3/1
(
13 มิ.ย.62)

กีฬาครู การแข่งขัน
เปตอง
ณ สนาม อนุบาคลองหาด
(
13 มิ.ย.62)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
เช้าใช้ห้องสมุด
ณ ห้องสมุด อนุบาคลองหาด
(
13 มิ.ย.62)

ไหว้ครู เลือกตั้ง
ประธานนักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13 มิ.ย.62)

เยี่ยมบ้านนักเรียน
ณ บ้านนักเรียน
(
8-9 มิ.ย.62)

อบรม STEM ระดับปฐมวัย
ณ สพป.สระแก้ว เขต 1
(
8-9 มิ.ย.62)

ผู้ปกครองบริจาคพัดลม
ติดตามตามห้องเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10 มิ.ย.62)

ขอความร่วมมือตำรวจ
จราจรจัดระเบียบการจอดรถ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
5 มิ.ย.62)

ใส่บาตรประจำเดือน
มิถุนายน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 มิ.ย. 62)

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ อำเภอคลองหาด
(
3 มิ.ย. 62)

ประชุมผู้่ปกครอง
ณ อนุบาลคลองหาด
(
22 พ.ค. 62)
กิจกรรมพัฒนาจิต
ณ อนุบาลคลองหาด
(
17 พ.ค. 62)
เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ อพป.คลองหาด
(
17 พ.ค. 62)
ค่ายทักษะชีวิต
ณ อนุบาลคลองหาด
(
9-10 เม.ย. 62)
ค่ายนักเรียนแกนนำ
ภาษาอังกฤษ
ณ อนุบาลคลองหาด
(7-8 พ.ค. 62)
ค่ายการอ่านการเขียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7-8 พ.ค. 62)
อบรม PLC
ณ ม.วไลยอลงกรณ์
(
1-2 เม.ย. 62)
กิจกรรมเพิ่มเติม ปี 2561 ปี2560 ปี2559 ปี2558 ปี2557 ปี 2556 ปี2555.
<
<<<
ภาพกิจกรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย
ที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ไปสู่มาตรฐาน
>>>>

## เพลงคอมพิวเตอร์ ##

## การใช้งานอินเทอร์เน็ต##
ซูชิ
## วาดภาพกับ Paint##

## Word ใช้งานอย่างไร##

## ตารางทำการกับ Excel##

## Power Point กับงานนำเสนอ##
<<<< การเรียนรู้ของน้องๆ ไม่ได้อยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น
สามารถค้นหาคำตอบจากเรื่องราวต่างๆ ที่น้องๆสงสัยได้ ผ่านเครือข่ายของเรา
>>>>
 
ดาวโหลด
ข้อมูล DMC 2562
หลักสูตรซ่อมเสริม
แบบเยี่ยมบ้าน
คัดลายมือ ป.1-6