ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร
คณะกรรมการ
 ผังโรงเรียน
 Smart area
ผลงาน
สมศ.ประเมิน
Link/Dowload
นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง บันใด 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1/อาคารเรียน
แบบสปช.102/26 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่ 1 คลิกที่2
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัิติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร
ร่างขอบเขตงาน(TOR) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
  ดาวโหลดเอกสารโรงเรียนอนุบาลคลองหาด แผนปฏิบัติการ SAR
เอกสารส่วนอื่นๆ กำลังรวบรวมคะ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อความสามารถในการเขียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(คุณครูจันที  บุญตา)  คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (นางสายสุนีย์ ท้าวน้อย)
คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ (Paint) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง คลิกดาวโหลด
7-9 พ.ค. 2561 เข้าค่ายนักเรียนแกนนำภาษาอังกฤษ จำนวน 40 คน
7-9 พ.ค. 2561 เข้าค่ายการอ่านการเขียน จำนวน 50 คน
10-12 พ.ค. 2561 เข้าค่ายทักษะชีวิต ชั้น ป.1-5
15 พ.ค. 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
22 พ.ค. 2561 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง 1/2561
ณ อนุบาลคลองหาด
( 22 พ.ค. 61 )
นำเสนอระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
ณ สพป.สระแก้วเขต 1
(
18 พ.ค. 61 )
ค่ายทักษะชีวิต
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10-12 เม.ย. 61 )
ค่ายนักเรียนแกนนำ
ภาษาอังกฤษ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7-9 พ.ค. 61 )
ค่ายทักษะชีวิต
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10-12 เม.ย. 61 )
ค่ายนักเรียนแกนนำ
ภาษาอังกฤษ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7-9 พ.ค. 61 )
ค่ายการอ่านการเขียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7-9 เม.ย. 61 )
ปรับปรุงหลักสูตร
ณ อนุบาลคลองหาด
(
2 พ.ค. 61 )
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ณ วัดคลองหาด
(
2 เม.ย. 61 )
พัฒนาทีมงาน 2561
ณ ภูเก็ต
(
29-31 มี..61 )
ประชุมการจัดทำ SAR และ
การสรุปโครงการ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28-29 มี..61 )
ประชุมผู้ปกครอง ปิดภาคเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28 มี..61 )
กิจกรรมเพิ่มเติม ปี2560 ปี2559 ปี2558 ปี2557 ปี 2556   ปี2555.   ปี2554   ปี2553  
<
<<<
ภาพกิจกรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย
ที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ไปสู่มาตรฐาน
>>>>

## เพลงคอมพิวเตอร์ ##

## การใช้งานอินเทอร์เน็ต##
ซูชิ
## วาดภาพกับ Paint##

## Word ใช้งานอย่างไร##

## ตารางทำการกับ Excel##

## Power Point กับงานนำเสนอ##
<<<< การเรียนรู้ของน้องๆ ไม่ได้อยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น
สามารถค้นหาคำตอบจากเรื่องราวต่างๆ ที่น้องๆสงสัยได้ ผ่านเครือข่ายของเรา
>>>>
 
ดาวโหลด
ข้อมูลเด็ก DMC
ข้อมูลเด็กยากจน
หลักสูตรซ่อมเสริม
แบบเยี่ยมบ้าน
ใบรายชื่อ
ข้อมูลรายบุคคล
คัดลายมือ ป.1-6