ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร

ITA

 ผังโรงเรียน
 AMSS++
ผลงาน59-61
สมศ.รอบสาม
Link/Dowload
นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง บันใด 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 5 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(1ชุด 1 เครื่อง)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1/อาคารเรียน
แบบสปช.102/26 และ อาคารเรียนแบบ สปช.105/29
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม(O-NET)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
ใต้ถุนโล่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่ 1 คลิกที่2
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัิติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร
ร่างขอบเขตงาน(TOR) อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อความสามารถในการเขียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(คุณครูจันที  บุญตา)  คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (นางสายสุนีย์ ท้าวน้อย)
คลิกดาวโหลด
รายงานผลการใช้ แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรมเพ้นท์ (Paint) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง คลิกดาวโหลด
3 ธ.ค.2562 กิจกรรมใส่บาตรประจำเดือนธันวาคม
4 ม.ค.2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
1 ก.พ.2563 สอบ O-NET ชั้น ป.6
13-14 ก.พ.2563 เข้าค่ายลูกเสือ ป.1-5
12-16 ก.พ.2563 สอบ O-NET ชั้น ป.6
13,14,17 มี .ค.2563 สอบภาคปฏิบัติ
18-20 มี .ค.2563 สอบภาคทฤษฏี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจ้างครูต่างชาติ ปี 2563

ณ อนุบาลคลองหาด
(11 ส.ค.63)

   
กิจกรรมไหว้ครู
ณ อนุบาลคลองหาด
(
6 ส.ค.63)
เลือกตั้งประธานนักเรียน
เด็กชายปิยะพงษ์  ยอดกุล ชนะการเลือกตั้ง
และเป็นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ณ อนุบาลคลองหาด
(
6 ส.ค.63)

ใส่บาตรประจำเดือนสิงหาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(4 ส.ค.63)

เลี้ยงรับครูศรีอุบล นิลกิจ และครูณัฐภรณ์ อันชัยศรี
ณ อนุบาลคลองหาด
(23 ก.ค.63)

รับการนิเทศ ติดตาม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 จาก สพป.สระแก้ว เขต1
ณ อนุบาลคลองหาด
(17 ก.ค.63)

ถวายเทียนพรรษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(3 ก.ค.63)

ประชุมผู้ปกครอง
ณ อนุบาลคลองหาด
(14 มิ.ย.63)


นิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19
ณ อนุบาลคลองหาด และ อนุบาลคลองหาด สาขา บ้านใหม่ไทยเจริญ
(
27 พ.ค. 63)
กิจกรรมเพิ่มเติม ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี2560 ปี2559 ปี2558 ปี2557 ปี 2556 ปี2555.
<
<<<
ภาพกิจกรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย
ที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้ไปสู่มาตรฐาน
>>>>

## เพลงคอมพิวเตอร์ ##

## การใช้งานอินเทอร์เน็ต##
ซูชิ
## วาดภาพกับ Paint##

## Word ใช้งานอย่างไร##

## ตารางทำการกับ Excel##

## Power Point กับงานนำเสนอ##
<<<< การเรียนรู้ของน้องๆ ไม่ได้อยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น
สามารถค้นหาคำตอบจากเรื่องราวต่างๆ ที่น้องๆสงสัยได้ ผ่านเครือข่ายของเรา
>>>>
 
ดาวโหลด
ข้อมูล DMC 2562
หลักสูตรซ่อมเสริม
แบบเยี่ยมบ้าน
คัดลายมือ ป.1-6