กีฬาสีโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(26-27 ธ.ค.55 )
Happy new year 2013
ณ อนุบาลคลองหาด
(28 ธ.ค.55 )
ทัศนศึกษา
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถานเพราะเลี้ยงพันธ์สัตว์
ช่องกล่ำบน

(17 ธ.ค.55 )
ทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
(24 ธ.ค.55 )
ตรวจสุขภาพประจำปี
ณ อนุบาลคลองหาด
(20 ธ.ค.55 )
ชมนิทรรศการการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จ.ระยอง
(5 ธ.ค.55 )
ติวสอบ P-O net
ณ อนุบาลคลองหาด
(17 ธ.ค.55 )
ประเมินคุณภาพภายใน
ณ อนุบาลคลองหาด
(13 ธ.ค.55 )
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(4 ธ.ค.55 )
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ณ อำเภอคลองหาด
(5 ธ.ค.55 )
ต้อนรับคณะครูและผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
ณ อนุบาลคลองหาด
(4 ธ.ค.55 )
กิจกรรมวันลอยกระทง
ณ อนุบาลคลองหาด
(28 พ.ย.55 )
เลี้ยงส่ง ผอ.ประสาร พรหมนา
ณ  รร บ้านพรมนิมิต
(3 ธ.ค.55 )
ประชุมกรรมการ
สถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(3 ธ.ค.55 )
ตรวจสุขภาพฟัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(22 พ.ย.55 )
มอบเกียรติบัตร ครู DARE
ณ อนุบาลคลองหาด
(27 พ.ย.55 )
สอบธรรมมะทางก้าวหน้า
ณ อนุบาลคลองหาด
(24 พ.ย.55 )
แข่งขันทุกษะทางวิชาการ
เครือข่ายคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(13 พ.ย.55 )
พิธีราชสดุดีวันคล้าย
วันสถาปนาลูกเสือ
ณ อนุบาลคลองหาด
(22 พ.ย.55 )
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับเขตพื้นที่
ณ อนุบาลคลองหาด
(19-20 พ.ย.55 )
ประชุมครูวิชาการเครือข่าย
คลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(8 พ.ย.55 )
ล้างส้วม
พร้อมรับวันเปิดเทอม
ณ อนุบาลคลองหาด
(8 พ.ย.55 )
ครูประชุมและทำงาน
ณ อนุบาลคลองหาด
(7 พ.ย.55 )
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ
การสื่อสาร ครูช่วงขั้นที่2
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 ต.ค.55 )
ปูกระเบื้องที่ได้รับบริจาค
ณ อนุบาลคลองหาด
(2 พ.ย.55 )
ประชุมผู้ปกครอง
ณ อนุบาลคลองหาด
(1 พ.ย.55 )
ประชุมผู้ปกครองและ
อบรมการใช้งานและการ
ดูแลรักษา Tablet
ณ อนุบาลคลองหาด
(18 ก.ย.55 )
ประชุมผู้บริหารเครือขาย
คลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(30 ต.ค.55 )
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ
การสื่อสาร ครูปฐมวัย
ณ อนุบาลคลองหาด
(29 ต.ค.55 )
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
เครือข่ายคลองหาด กลุ่มสาระ
ภาษาไทยและสุขศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(14 ก.ย.55 )
ประชุมครูและอบรมTablet
ณ อนุบาลคลองหาด
(17 ก.ย.55 )
คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ การเรียนการสอนโรงเรีนในฝัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(14 ก.ย.55 )
กิจกรรม อย.น้อย
ณ โรงพยาบาลคลองหาด
(13 ก.ย.55 )
ประเมินโครงการรักการอ่าน
ณ อนุบาลคลองหาด
(5 ก.ย.55 )
ฉีดวัคซีน
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 ส.ค..55 )
ประชุมครูภาษาอังกฤษ
เครือข่ายคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 ส.ค..55 )
บ.เอเวอร์รี่ เดนนิสสัน
ประเทศไทยจำกัด
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 ส.ค..55 )
เลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง
ณ อนุบาลคลองหาด
(23 ส.ค..55 )
ระบบดูแล
ณ อนุบาลคลองหาด
(21 ส.ค..55 )
ดัชมิลล์
ณ อนุบาลคลองหาด
(22 ส.ค..55 )
ฟังเทศน์ธรรมมะสัญจร
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
ณ คลองหาดพิทยาคม
(20 ส.ค..55 )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ  อนุบาลคลองหาด
(12 ส.ค..55 )
ประชุมครูวิชาการเครือข่าย
ณ  อนุบาลคลองหาด
(7 ส.ค..55 )
กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก "หนูน้อยนักคิด"
ณ. อนุบาลคลองหาด
(1 ส.ค..55 )
แห่เทียน
ณ วัดคลองหาด
และวัดอพป.คลองหาด

(1 ส.ค..55 )
ครู DEAR
ณ. อนุบาลคลองหาด
(31 ก.ค.55 )
ในฝันรุ่น 3
ณ ร.ร.คลองไก่เถื่อน
(30 ก.ค.55 )
จัดระบบควบคุมภายใน
ณ. อนุบาลคลองหาด
(28 ก.ค.55 )
สำรวจโรคมือปากเท้าเปื่อย
ณ. อนุบาลคลองหาด
(26 ก.ค.55 )
โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด
ครู DEAR
ณ. อนุบาลคลองหาด
(24 ก.ค.55 )
ประเมินบ้านพักครู
และห้องน้ำ

ณ. อนุบาลคลองหาด
(24 ก.ค.55 )
ประกวด Best pactices
ณ.สพป.สก.เขต1
(23 ก.ค.55 )
ประเมินชำนาญการ
รองวิลัย สมสาร์
ณ.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
(24 ก.ค.55 )
ประเมินความยั่งยืน
ของโรงเรียนในฝัน
ณ.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
(18 ก.ค.55 )
ประชุมครูปฐมวัย
เครือข่ายคลองหาด

ณ.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
(13 ก.ค.55 )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
และเครือข่ายผู้ปกครอง
ณ.อนุบาลคลองหาด
(11 ก.ค.55 )
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
วันละประโยค

ณ.อนุบาลคลองหาด
สวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือ

ณ.อนุบาลคลองหาด
(28 มิ.ย.55 )
ประกวดระเบียบแถว
ณ.โรงเรียนสระแก้ว
(26 มิ.ย.55 )
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ณ.บ้านนักเรียน
(18-22 มิ.ย.55 )
ค่ายภาษาอังกฤษ
่เครือข่ายคลองหาด
ณ. อนุบาลคลองหาด
(13-15 มิ.ย.55 )
ตรวจสุขภาพฟัน
ให้ความรู้เรื่องฟัน

ณ.อนุบาลคลองหาด
( 15 มิ.ย.55 )
ลูกน้ำยุงลาย
ณ. อนุบาลคลองหาด
(15 มิ.ย.55 )
กิจกรรมวันไหว้ครูและ
เลือกตั้งประธานนักเรียน

ณ.อนุบาลคลองหาด
( 7 มิ.ย.55 )
เลี้ยงส่งครูกอบุญ
ณ. อนุบาลคลองหาด
(4 มิ.ย.55 )
หาเสียงเลือกตั้งประธาน
นักเรียน

ณ. อนุบาลคลองหาด
(1 มิ.ย.55 )
เดินรณรงค์ เวียนเทียน
พัฒนาวัด

ณ. วัดอพป.คลองหาด
(31 พ.ค.55 )
ล้างส้วมเปิดเทอม
ณ. อนุบาลคลองหาด
(30 พ.ค.55 )
กิจกรรมวันมหกรรมกีฬา
เพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"
ปี 2555
ณ. อนุบาลคลองหาด
(30 พ.ค.55 )
ประชุมสมาชิกสหกรณ์ อ.คลองหาด
และมหกรรม Bast pactices

ณ. อนุบาลคลองหาด
(28 พ.ค.55 )
มอบทุน
ณ. อนุบาลคลองหาด
(21 พ.ค.55 )
ประเมินวิทยฐานะ
ชำนาญกาญพิเศษ
ณ. อนุบาลคลองหาด
(21 พ.ค.55 )
ประชุมผู้ปกครอง 1/2555
ณ. อนุบาลคลองหาด
(21 พ.ค.55 )
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป. 6
ณ. อนุบาลคลองหาด
(29-30 มี.ค.55 )
ประชุมผู้ปกครอง
ณ. อนุบาลคลองหาด
(30 มี.ค.55 )
ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
ณ. อนุบาลคลองหาด
(28 มี.ค.55 )

พัฒนาทีมงาน
ณ. เกาะ้ช้าง จ.ตราด
(26-27 มี.ค.55 )
กีฬาเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาคลองหาด
ณ. อนุบาลคลองหาด และ โรงเรียนบ้านคลองหาด
(19-23 มี.ค.55 )
ประชุมครูวิชาการเครือข่าย
คลองหาด

ณ. อนุบาลคลองหาด
(13 มี.ค.55 )
ค่ายวิชาการปฐมวัย
ณ. อนุบาลคลองหาด
(13 มี.ค.55 )
บริษัท ไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
มอบทุนการศึกษา

ณ. อนุบาลคลองหาด
(10 มี.ค.55 )
เลี้ยงรับครูทอง และครูหวาน
ณ. อนุบาลคลองหาด
(16 ก.พ.55 )
ขบวนแห่ร่วมงานกาชาด
คลองหาดร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชัน
ณ จ.สระแก้ว
(14 ก.พ.55 )
ทััศนศึกษา
ณ จ.จันทบุรี
(10 ก.พ.55 )
ลูกเสือเครือข่าย
ต.คลองหาด
ณ บ้านคลองหาด
(7-9 ก.พ.55 )
คลองหาดเกมส์ กีฬาตำบล
ณ อนุบาลคลองหาด
(1-3 ก.พ.55 )
ตรวจสุขภาพฟัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 ม.ค.55 )
กีฬาสีภายใน
ณ อนุบาลคลองหาด
(27-28 ม.ค.55 )