ประชุมผู้ปกครอง
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 มี.ค.58 )
English Camp
ณ อนุบาลคลองหาด
(24 มี.ค.- 3 เม.ย. 58 )
ส่งครูปิยะพร ทองศรี
ณ รร.เขาตะกรุบพัฒนา
(24 มี.ค.58 )
ปัจฉิมนิเทศ
ณ อนุบาลคลองหาด
(23-24 มี.ค.58 )
พัฒนาทีมงาน
ณ ภูเขางามรีสอร์ท นครนายก
(19-20 มี.ค.58 )
อวยพรวันเกิด ผอ.ศักดิ์ชัย บรรณสาร
ณ วัฒนานคร
(19 มี.ค.58 )
กิจกรรมอำลาสถาบัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(18 มี.ค.58 )
ทัศนศึกษาพิิพิธภัณฑ์
บ้านพระงามมีศรี

ณ บ้าน สจ.นพจอม งามมีศรี
(18 มี.ค.58 )
ประชุมผู้บริหาร
เครือข่ายหาดไทรทอง

ณ อนุบาลคลองหาด
(17 มี.ค.58 )
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ค่านิยม 12 ประการ

ณ อนุบาลคลองหาด
(10 มี.ค.58 )
ประเมินคุณภาพภายใน
ณ อนุบาลคลองหาด
(9 มี.ค.58 )
สื่อการคิดวิเคราะห์
ณ อนุบาลคลองหาด
(5 มี.ค.58 )
ปรับปรุงห้องคณิตศาสตร์
ห้องวิทยาศาตร์

ณ อนุบาลคลองหาด
(5 มี.ค.58 )
ประเมินพัฒนาการ
เด็กอนุบาล 2 จบหลักสูตร

ณ อนุบาลคลองหาด
(2 มี.ค.58 )
ใส่บาตร
ณ อนุบาลคลองหาด
(2 มี.ค.58 )
ประเมินศูนย์ต้นแบบ
ปฐมวัย

ณ อนุบาลคลองหาด
(9 ก.พ.58 )
สอบ O-NET
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 ม.ค.58 )
เลี้ยงส่งครูชนิดา ภาสวัสดิ์
ณ อนุบาลคลองหาด
(18 ม.ค.58 )
วันครู
ณ คลองหาดพิทยาคม
(16 ม.ค.58 )
ติวสอบ O-Net
ภาษาอังกฤษของเครือข่าย

ณ อนุบาลคลองหาด
(14-15 ม.ค.58 )
วันเด็กภาคกลางคืน
ณ อนุบาลคลองหาด
(9 ม.ค.58 )
วันเด็กภาคกลางวัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(9 ม.ค.58 )
ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
คลองหาด

ณ อนุบาลคลองหาด
(6 ม.ค.58 )
อวยพรปีใหม่
ณ อนุบาลคลองหาด
(5 ม.ค.58 )
ใส่บาตร
ประจำเดือนมกราคม

ณ อนุบาลคลองหาด
(5 ม.ค.58 )
เลี้ยงปีใหม่
ณ อนุบาลคลองหาด
(30 ธ.ค.57 )
เลี้ยงปีใหม่
ณ อนุบาลคลองหาด
(29 ธ.ค.57 )
ทัศนศึกษา
ณ จันทบุรี
(26 ธ.ค.57 )
ประเมินวิทยะฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
ณ อนุบาลคลองหาด
(23 ธ.ค.57 )
เข้าค่ายลูกเสือ
ณ อนุบาลคลองหาด
(12 ธ.ค.57 )
ทัศนศึกษา
ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์
ป่าช่องกล่ำบน

(12 ธ.ค.57 )
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมยกระดับผลสัทธิ์
O-NAT และ NT
เครือข่ายหาดไทรทอง และเครือข่ายคลองอุดมซับ

ณ อนุบาลคลองหาด
(10-11 ธ.ค.57 )
วันพ่อแห่งชาติ
ณ อำเภอคลองหาด
(5 ธ.ค.57 )
วันพ่อแห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 4 ธ.ค.57 )
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา

ณ อนุบาลคลองหาด
( 2 ธ.ค.57 )
กีฬาเครือข่ายหาดไทรทอง
ณ อนุบาลคลองหาด
( 25-29 พ.ย.57 )
ปลูกต้นไม้
ณ อนุบาลคลองหาด
( 24 พ.ย.57 )
พิธีถวายราชสดุดี
ณ อนุบาลคลองหาด
( 24 พ.ย.57 )
ออกกำลังกาย
ณ อนุบาลคลองหาด
( 19 พ.ย.57 )
ตรวจสุขภาพฟัน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 18 พ.ย.57 )
ทอดกฐินสามัคคี
ณ วัด อพป. คลองหาด
( 6 พ.ย.57 )
ประชุมผู้ปกครอง 2/2557
ณ อนุบาลคลองหาด
( 5 พ.ย.57 )
บริจาคงบประมาณ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 2 พ.ย.57 )
ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
หาดไทรทอง

ณ อนุบาลคลองหาด
( 29 ต.ค.57 )
พัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียน

ณ อนุบาลคลองหาด
( 29-31 ต.ค.57 )
English Camp for Teacher
ณ อนุบาลคลองหาด
( 27-28 ต.ค.57 )
โครงการแว่นกาชาด
สำหรับเด็กนักเีรียน

ณ อนุบาลคลองหาด
( 23 ก.ย. 57 )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผสสัมฤทธิ์ทางการเีรียน

ณ อนุบาลคลองหาด
( 29 ก.ย. 57 )
เลี้ยงส่งครูต่างชาติ
ณ มาลัยหมูย่างสาขา 2
( 23 ก.ย. 57 )
ประเมินความยั่งยืน
โรงเรียนในฝัน

ณ อนุบาลคลองหาด
( 24 ก.ย. 57 )
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
( 23 ก.ย. 57 )
ประชุมครูปฐม
โรงเรียนในฝัน

ณ อนุบาลคลองหาด
( 28 ส.ค.57 )
เครือข่ายเด็กไทยฟันดี
ณ รร.บ้านหินกอง
( 16 ก.ย. 57 )
ฉีดวัคซีน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 28 ส.ค.57 )
ประเมินโรงเรียนในฝัน
สู่มาตรฐานสากล

ณ อนุบาลคลองหาด
( 27 ส.ค. 57 )
แข่งขันศิลปหัตกรรม
ระดับเครือข่าย

ณ อนุบาลคลองหาด
( 22 ส.ค.57 )
ประเมินนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ณ อนุบาลคลองหาด
( 15 ส.ค.57 )
วันแม่แห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 14 ส.ค.57 )
นิทรรศการอาเซียนโรงเรียนในฝัน
ณ สพป.สก1
( 8 ส.ค.57 )
ประชุมชี้แจงคำรับรองปฏิบัติราชการ
ณ สพป.สก1
( 5 ส.ค.57 )
ทำบุญใส่บาตร
ณ อนุบาลคลองหาด
( 4 ส.ค.57 )
ประชุมครูโรงเรียนในฝัน
ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
( 3 ส.ค.57 )
เผยแพร่โครงการ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 23 ก.ค.57 )
เขียนเรียงความ-คัดลายมือ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 23 ก.ค.57 )
นิเทศการสอน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 15-23 ก.ค.57 )
แห่เทียนพรรษา
ณ วัด อฟป.คลองหาด
และวัดมงคลคลองหาด

( 10 ก.ค.57 )
นักเรียนคุณธรรม
ณ อนุบาลคลองหาด
( 7 ก.ค.57 )
ทำบุญใส่บาตร
ณ อนุบาลคลองหาด
( 7 ก.ค.57 )
วันสถาปณาลูกเสือ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 1 ก.ค.57 )
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 30 มิ.ย. 57 )
เดินรณรงค์ยาเสพติด
ณ อนุบาลคลองหาด
( 26 มิ.ย. 57 )
จัดทำข้อมูลโครงร่าง
ณ อนุบาลคลองหาด
( 19 มิ.ย. 57 )
ตรวจสุขภาพฟัน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 16 มิ.ย. 57 )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
( 13 มิ.ย. 57 )
เลือกตั้งประธานนักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 12 มิ.ย. 57 )
ไหว้ครู
ณ อนุบาลคลองหาด
( 12 มิ.ย. 57 )

ต้อนรับคุณครูส้ม
ณ อนุบาลคลองหาด
( 6 มิ.ย. 57 )
หาเสียงเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน

ณ อนุบาลคลองหาด
( 6 มิ.ย. 57 )
แผนที่กลยุทธ์
ณ อนุบาลคลองหาด
(2-4 มิ.ย.57 )
ออมทรัพย์กับ ธกส.
ณ อนุบาลคลองหาด
( 2-6 มิ.ย. 57 )
ใส่บาตร
ณ อนุบาลคลองหาด
(2 มิ.ย. 57 )
เลี้ยงรับ- เลี้ยงส่ง
ณ อนุบาลคลองหาด
(29 พ.ค. 57 )
ประชุมผู้่ปกครอง1/2557
ณ อนุบาลคลองหาด
(21พ.ค. 57 )
พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(6-8 พ.ค. 57 )
ประชุมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์โรงเรียนในฝัน

ณ สพท.สก1
(6-7 พ.ค. 57 )
จัดทำแผนงานโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(1 พ.ค. 57 )