รวมภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครองปิดภาคเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
31 มี.ค. 60 )
ปัจฉิมนิเทศ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
30-31 มี.ค. 60 )
พัฒนาทีมงาน
แม่พิมรีสอร์ท จ.ระยอง
(
27-29 มี.ค. 60 )
ค่ายลูกเสือชั้น ป.1-5
ณ อนุบาลคลองหาด
(
21-22 มี.ค. 60 )
ค่ายลูกเสือ ชั้นป.6
รร.บ้านเขาดิน
(
16-18 มี.ค. 60 )
แนะแนวการศึกษาต่อ
จากโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

ณ อนุบาลคลองหาด
(
8 มี.ค. 60 )
สอบ NT
ณ อนุบาลคลองหาด
(
8 มี.ค. 60 )
ใส่บาตรประจำเดือนมีนาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7 มี.ค. 60 )
ประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546ปีการศึกษา 2559
ณ อนุบาลคลองหาด
( 6 มี.ค. 60 )
ประเมินภายในสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
( 2 มี.ค. 60 )
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 24 ก.พ. 60 )
อบรมยุวเกษตร
ณ รร.บ้านเขาดิน
( 17 ก.พ. 60 )
นะแนวหลักสูตร MEP จากโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 8 ก.พ. 60 )
กิจกรรมใส่บาตร
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 7 ก.พ. 60 )
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 4 ก.พ. 60 )
กิจกรรมติวสอบ O-NET
5 กลุ่มสาระหลัก
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( เดือน มกราคม - กุมพาพันธ์ 2560 )
ตรวจสอบภายในการเงิน
และพัสดุ จาก สพป.สระแก้ว เขต1
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
(18 ม.ค.60 )
กิจกรรมวันครู
ณ รร.คลองหาดพิทยาคม
( 16 ม.ค.60 )
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 14 ม.ค. 60)
นิเทศโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
จากมศว. ประสารมิตร
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 10 ม.ค.60 )
อวยพรปีใหม่
( มกราคม 60 )
อบรมยุวเกษตรกร
ณ รร.อนุบาลคลองหาด
( 28 ธ.ค.59 )
ส่งรองผู้อำนวยการ
นางวิลัย สมสาร์ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหญ่
ณ รร.บ้านซับใหญ่
( 26 ธ.ค.59 )
กีฬาเครือข่ายอำเภอคลองหาด
ณ รร.บ้านคลองหาด
( 24 ธ.ค.59 )
เลี้ยงส่งรองวิลัย สมสาร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับใหญ่
ณ อนุบาลคลองหาด
( 23ธ.ค.59 )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
( 23ธ.ค.59 )
ใส่บาตรประจำเดือนธันวาคม และเพื่อน้อมลำลึก
ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 6
ณ อนุบาลคลองหาด
( 8 ธ.ค.59 ) )
คณะครูและผุ้บริหารไหว้สักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ พระบรมหาราชวัง
( 27 พ.ย. 59 ) 9 )
ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
( 25 พ.ย. 59 ) )
กิจกรรมแสดงความจงรักภักดและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙
ณ อนุบาลคลองหาด
( 21 พ.ย. 59 )
กิจกรรมวันลอยกระทง
ณ วัดคลองหาด
( 14 พ.ย. 59 )
ประชุมผู้ปกครอง และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อนุบาลคลองหาด
( 2 พ.ย. 59 )
กีฬาสีโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 10 ต.ค. 59 )
งานมุทิตากษิณาลัย
ณ อนุบาลคลองหาด
( 27 ก.ย. 59 )
งานเลี้ยงเกษียณ ครูไพรัช
พัฒนทองคำ และ ครูจงกลณี ชูงิ้ว
ณ โรงเรียนบ้านคลองหาด
( 20 ก.ย. 5)
ประชุมผู้่บริหารโรงเรียน
ในเครือข่ายอำเภอคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
( 16 ก.ย. 59 )
กิจกรรมทักษะทางวิชาการ
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ณ สพป. สระแก้ว เขต 1
( 14 ก.ย. 59 )

การเข้าร่วมงานการนำเสนอ
ผลงานวิจัย
ณ โรงแรมแอมบัสเดอร์ จอมเทียน พัทยา
( 8 ก.ย. 59 )
ใส่บาตรประจำเพือนกันยายน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 6 ก.ย. 59 )

มอบวุฒิบัตรสำหรับครูต่างชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 26 ส.ค. 59 )
ทัศนศึกษาอนุบาล-ป.3
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว
( 19 ส.ค. 59 )

เลี้ยงส่งครูต่างชาติ ครูเอลีน่า
ณ อนุบาลคลองหาด
( 16 ส.ค. 59 )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 10 ส.ค. 59 )

กิจกรรมบูรพาสิกขาอาเซียน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 8 ส.ค. 59 )
ใส่บาตรประจำเดือนสิงหาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
( 2 ส.ค. 59 )

ประชุมประจำเดือน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 28 ก.ค. 59 )
แห่เทียนพรรษา
ณ อนุบาลคลองหาด
( 14 ก.ค. 59 )

รับการนิเทศจากผุ้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายและศึกษานิเทศก
์จากสปพ.สระแก้วเขต 1
ณ อนุบาลคลองหาด
( 11 ก.ค. 59 )
คณะครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศ จาก สพป.ปราจีนบุรีเขต 1
ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 8 ก.ค. 59 )

กิจกรรมทำบุญใส่บาตร
ประจำเดือนกรกฏาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
( 6 ก.ค. 59 )
กิจกรรมคุณลักษณะของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

ณ อนุบาลคลองหาด
( 30 มิ.ย. 59 )

กิจกรรมวันสุนทรภู่
ณ อนุบาลคลองหาด
( 30 มิ.ย. 59 )
พิธีเดินสวนสนาม เดินรณรงค์ และปลูดต้นไม้ร่วมกัน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 30 มิ.ย. 59 )

อบรมครูภาษาอังกฤษอำเภอคลองหาดจัดนิทรรศการ ร่วมประกวดผลงาน
Best Precties
ณ อนุบาลคลองหาด
( 26 มิ.ย. 59 )
มอบวุฒิบัตรครูอาสาชาวต่างชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 23 มิ.ย. 59 )

โครการอบรมครูจัดทำสื่อ
การจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 โรงเรียนในฝัน
ณ สพป.สระแก้วเขต1
( 25 มิ.ย. 59 )
คณะมูลนิธิทัพภาค1
มอบห้องสมุด แท้งก์น้ำ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา
ณ บ้านไหม่ไทยเจริญ
( 24 มิ.ย. 59 )

ตรวจสุขภาพฟัน อนุบาล -ป.6
ณ อนุบาลคลองหาด
( 23 มิ.ย. 59 )
อบรมครูภาษาอังกฤษ
อำเภอคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
( 19 มิ.ย. 59 )

เยี่ยมบ้านนักเรียน
ณ บ้านนักเรียน
( 13-17 มิ.ย. 59 )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ณ อนุบาลคลองหาด
( 14 มิ.ย. 59 )

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
และศึกษานิเทศก์ จากปราจีนบุรี เขต 1
ณ อนุบาลคลองหาด
( 10 มิ.ย. 59 )
ประมูลร้านค้าภายในโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 10 มิ.ย. 59 )

เลือกตั้งประธานนักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 9 มิ.ย. 59 )
กิจกรรมวันไหว้ครู
ณ อนุบาลคลองหาด
( 9มิ.ย. 59 )

โครงการพัฒนาผู้สอน
เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ณ อนุบาลคลองหาด
( 30 พ.ค. 59 )
อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (INDABA)
ณ สพป.สระแก้วเขต 1
( 27-29 พ.ค. 59 )

ออกกำลังกาย แชลเลนจ์เดย์
ณ โรงอาหาร อนุบาลคลองหาด
( 25 พ.ค. 59 )
ประชุมครู
ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
( 25 พ.ค. 59 )

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559
ณ อนุบาลคลองหาด
( 25 พ.ค. 59 )
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
( 24 พ.ค. 59 )

กิจกรรมเวียนเทียน
ณ วัดอพป.คลองหาด
( 19 พ.ค. 59 )
สมัครชมรม ดนตรี นาฏศิล
ศิลปะ กีฬา และนวดแผนไทย
ณ อนุบาลคลองหาด
( 18 พ.ค. 59 )

พัฒนาศักยภาพเด็กด้านการอ่าน
การเขียน 1/2559
ณ อนุบาลคลองหาด
(10-12 พ.ค. 59 )
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
จบปีการศึกษา 2558
ณ อนุบาลคลองหาด
(30 มี.ค.59 )

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ นักเรียนจับการศึกษา ปี 2558
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 มี.ค.59 )
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน และรับเงิน
เรียนฟรี 15 ปี
ณ อนุบาลคลองหาด
(31 มี.ค.59 )