รวมภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

 

สรุปโครงการ/ SAR
เอกสารงานโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
30-31 มี.ค. 62)
ส่งครูมยุรัตน์ ภาษี
ณ บ้านหนองการะโก บุรีรัมย์
(
29 มี.ค.62)
ประเมินโรงเรียนคุณภาพ
ระดับตำบล
ณ อนุบาลคลองหาด
(
29 มี.ค.62)
พัฒนาทีมงาน/เลี้ยงส่ง
ณ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จันทบุรี
(
27-28 มี.ค.62)
ประชุมผู้ปกครอง
ณ อนุบาลคลองหาด
(
26 มี.ค.62)
ปัจฉิมนิเทศ ป.6 รุ่น 2561
ณ อนุบาลคลองหาด
(
25-26 มี.ค.
เข้าค่ายลูกเสือ ต.คลองหาด
และ ต.เบญจขร กิจกรรม
เดินทางไกล/พิธีปิดค่าย

ณ อนุบาลคลองหาด
(
13-15 มี.ค.62)
เข้าค่ายลูกเสือ ต.คลองหาด
และ ต.เบญจขร
กิจกรรมเปิดกอง
นันทนาการ เข้าฐาน/รอบกองไฟ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13-15 มี.ค.62)
สอบ NT ชั้น ป.3
ณ อนุบาลคลองหาด
(
6 มี.ค.62)

กีฬาเครือข่าย
ณ อนุบาลคลองหาด
(
20-22 ก.พ.62)

เวียนเทียนมาฆบูชา
ณ วัด อพป.คลองหาด
(
18 ก.พ.62)

เข้าค่ายลูกเสือ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7-8 ก.พ.62)

ใส่บาตรเดือนกุมภาพันธ์
ณ อนุบาลคลองหาด
(
5 ก.พ.62)

สอบ O-NET
ณ อนุบาลคลองหาด
(
2 ก.พ.62)

ตรวจสุขภาพฟัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
21 ม.ค.62)

วันครู
ณ คลองหาดพิทยาคม
(
16 ม.ค.62)

วันเด็กแห่งชาติ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
12 ม.ค.62)

ผู้บริหารประเมินและเยี่ยมชั้นเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7 ม.ค.62)

ประชุมครูเครือข่าย 4 กลุ่ม
สาระ จัดทำข้อสอบ O=NET
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ม.ค.62)

ใส่บาตรประจำเดือนมกราคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ม.ค.62)

กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
ของนักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28 ธ.ค. 61 )

กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม
่คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
27 ธ.ค.61 )

แข่งขันศิลปหัตกรรม
ระดับชาติ
ณ จังหวัดนครปฐม
(
24-26 ธ.ค.61 )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองนักเรียนชั้น ปฐมวัย
ณ อนุบาลคลองหาด
(
20 ธ.ค.61 )

ประชุมครูผู้สอนติวสอบ
O-NET
ณ อนุบาลคลองหาด
(
19 ธ.ค.61 )

คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13 ธ.ค.61 )

กิจกรรมวันพ่อ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ธ.ค.61 )

นับจำนวนนักเรียน
ที่มีตัวตนอยู่จริง
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ธ.ค.61 )

เvลี้ยงรับครูธุรการ
เลี้ยงส่งครูสุวัฒน์ นวนปักษี
ณ ร้านอาหารยายเต็ม
(
29 พ .ย.61 )
พิธีถวายราชสดุดี
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28 พ.ย.61 )
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
26 พ.ย.61 )
กิจกรรมวันลอยกระทง
ร่วมทำกระทงถวายวัดคลองหาด
ณ วัดคลองหาด
(
22 พ.ย.61 )
สอบธรรมะทางก้าวหน้า
ณ อนุบาลคลองหาด
(
17 พ.ย.61 )
แข่งขันศิลปหัตกรรม
(
3-17 พ.ย.61 )
ใส่บาตรประจำเดือน พฤศจิกายน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
16 พ.ย.61 )

ประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ 2 /2561
ณ อนุบาลคลองหาด
(
8 พ.ย.61 )

ทัศนศึกษา ป.4-6
ณ คลอง 5 คลอง 6
(
11 ต.ค.61 )

ทัศนศึกษาอนุบาล-ป.3
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สระแก้ว
(
10 ต.ค.61 )

กีฬาสี
ณ อนุบาลคลองหาด
(
8-9 ต.ค.61 )

ค่ายคุณธรรม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4-5 ต.ค.61 )

วันสันติภาพสากล
ณ อนุบาลคลองหาด
(
21 ก.ย.61 )

อบรมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ณ สพป.สก.1
(
15 ก.ย.61 )

บริการตัดผมฟรีจาก
เทศบาลคลองหาด

ณ อนุบาลคลองหาด
(
12 ก.ย.61 )

อบรมครูใช้ Logbook
ณ อนุบาลคลองหาด
(
12 ก.ย.61 )

รับทุนกาชาด
ณ อำเภอคลองหาด
(
12 ก.ย.61 )

สหกรณ์ครูออมทรัพย
์พบเพื่อนครูและกีฬาสาน
สัมพันธ์ครูคลองหาด

ณ คลองหาดพิทยาคม
(
10 ก.ย.61 )

ประเมินจุดเน้น
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7 ก.ย.61 )

ใส่บาตรประจำเดือน
กันยายน 2561
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ก.ย. 61 )

ทำปุ๋ยหมัก ชั้น ป.4
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ก.ย.61 )

ประชุมผู้บริหาร
อำเภอคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ก.ย.61 )

เคลือบหลุ่มร่องฟัน ป.1-6
ณ โรงพยาบาลคลองหาด
(
กันยายน61 )

ภาพก่อสร้างอาคาร 5
แบบ สปช.105/29
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ก.ย.61 )

อบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์เครือข่ายอำเภอคลองหาด

ณ อนุบาลคลองหาด
(
30-31 ส.ค.61 )
ประเมินครูผู้เข้ารับการอบรมวูดแคมป์
ั ณ อนุบาลคลองหาด
(
21 ส.ค.61 )
ดนตรีทหาร
ณ อนุบาลคลองหาด
(
20 ส.ค.61 )
วันแม่แห่งชาติ
ั ณ อนุบาลคลองหาด
(
9 ส.ค.61 )
แห่เทียนพรรษา
ณ วัด อพป.คลองหาด และ
วัดมงคลคลองหาด

(
16 ก.ค.61 )
พิธีเฉลิมพระเกียรติ ร.10
ณ อนุบาลคลองหาด
(
25 ก.ค.61 )
รำบวงสรวง
ณ ร้านโชคโอตัง
(
25 ก.ค.61 )
กิจกรรมปลูกต้นไม้
ณ อนุบาลคลองหาด
(
20 ก.ค.61 )
เยี่ยมบ้าน นักเรียนที่ขอทุน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
19 ก.ค.61 )
20 ปี อนุบาลคลองหาด
ณ อนุบาลคลองหาด
(
14 ก.ค.61 )
ทดสอบวัด IQ จากจิตเวท
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13 ก.ค.61 )
โครงการ 10 โรงเรียน
10 วัด 10 หมู่บ้าน 10 วัน
ณ รร.บ้านเขาเลื่อม
(
11 ก.ค.61 )
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ก.ค.61 )
ใส่บาตรประจำเดือนกรกฏาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ก.ค. 61 )
ร่วมเดินขบวนสวนสนาม
กับโรงเรียนในเครือข่าย
ณ มหาธิคุณวิทยา
(
29 มิ..61 )
เดินสวนสนามวันคล้าย
วันสถาปณาลูกเสือไทย
ณ อนุบาลคลองหาด
(
27 มิ.. 61 )
ประชุมจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ และปรับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา

อนุบาลคลองหาด
(
26 มิ.. 61 )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ณ อนุบาลคลองหาด
(
26 มิ.. 61 )
อบรมพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจำวัน
ณ เดอะล๊อฟ รีสอร์ท กรุงเทพ
(
15-18 มิ.. 61 )
เลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13 มิ.. 61 )
ประเมินการอ่าน
นักเรียนชั้น ป.1
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13 มิ.. 61 )
ประชุมโรงเรียนมาตรฐานสากุล
ณ เมาเทนบิช พัทยา ชลบุรี
(
9-10 มิ.. 61 )
ตรวจสุขภาพฟัน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
11มิ.. 61 )
กาชาดเยี่ยมโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
11 มิ.. 61 )
ไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7 มิ.. 61 )
ประชุมผู้่บริหารเครือข่าย
หาดไทรทอง
ณ อนุบาลคลองหาด
(
6 มิ.. 61 )
ใส่บาตรเดือนมิถุนายน
ณ อนุบาลคลองหาด
( 5
มิ.. 61 )
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ณ อำเภอคลองหาด
(4-7
มิ.. 61 )
เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่
ณ หมู่ 1 ต.คลองหาด
( 31 พ.ค. 61 )
บำเพ็ญประโยชน์
ณ วัดคลองหาด
( 2
8 พ.ค. 61 )
ประชุมผู้ปกครอง 1/2561
ณ อนุบาลคลองหาด
( 22 พ.ค. 61 )
นำเสนอระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
ณ สพป.สระแก้วเขต 1
(
18 พ.ค.61 )
ค่ายทักษะชีวิต
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10-12 เม.ย.61 )
ค่ายนักเรียนแกนนำ
ภาษาอังกฤษ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7-9 พ.ค.61 )
ค่ายการอ่านการเขียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7-9 เม.ย.61 )
ปรับปรุงหลักสูตร
ณ อนุบาลคลองหาด
(
2 พ.ค.61 )
บวชเณรภาคฤดูร้อน
ณ วัดคลองหาด
(
2 เม.ย.61 )
พัฒนาทีมงาน 2561
ณ ภูเก็ต
(
29-31 มี..61 )
ประชุมการจัดทำ SAR และ
การสรุปโครงการ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28-29 มี..61 )
ประชุมผู้ปกครอง ปิดภาคเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
28 มี.ค.61 )