ค่ายการอ่านการเขียน
ของนักเรียนชั้นป.2-5 ในปีการศึกษา 2562
ณ อนุบาลคลองหาด
(
7-8 พ.ค. 62)