ค่ายทักษะชีวิต 4 ฐาน
ฐานที่ 1 อาหารคาวหวาน
ฐานที่ 2 งานบ้าน
ฐานที่ 3 ประดิษฐ์
ฐานที่ 4 มารยาท
ณ อนุบาลคลองหาด
(
9-10 พ.ค. 62)