ขอความร่วมมือตำรวจจราจรการจอดรถหน้าโรงเรียน
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
5 มิ.ย.62)