เยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2562
ณ บ้านนักเรียน
(
10-14 มิ.ย. 62)