กิจกรรมไหว้ครู และเลือกตั้งประธานนักเรียน
เด็กหญิงวทัญญูตา เกียรติเกาะ ชนะการเลือกตั้ง
และเป็นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ณ โรงอาหารอนุบาลคลองหาด
(
10-14 มิ.ย. 62)