นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
เช้าใช้ห้องสมุด
ณ ห้องสมุด อนุบาคลองหาด
(
13 มิ.ย.62)