มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู
ณ อนุบาคลองหาด
(
1
7 มิ.ย.62)