ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเปิด
ห้องเรียนพิเศษ
ณ อนุบาคลองหาด
(
21 มิ.ย.62)