กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ณ อนุบาคลองหาด
(
26 มิ.ย.62)