ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 ก.ค .62)