ประเมินการจัดกิจกรรม PLC
จากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 ก.ค .62)