พัฒนาโรงเรียน ได้รับความร่วมมือกับ นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13 ก.ค .62)