แห่เทียนพรรษา
ณ วัดคลองหาด
วัด อพป.คลองหาด

(
13 ก.ค .62)