ค่ายลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ณ สปพ.สก.1
(
5-6 ส.ค .62)