ประชุมรับนโยบายสถานศึกษา สานสัมพันธ์ครูคลองหาด
ณ คลองหาดพิทยาคม
(
7 ส .ค .62)