ซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
ณ อนุบาลคลองหาด
(
10 ก.ย.62)