ทำความสะอาดห้องเรียนป้องกันโรค มือเท้าปาก
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4-6 ก.ย.62)