บ.KUN KOKO NETWORK จำกัด แจกต้นโกโก้ ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมปลูกต้นโกโก้
ณ อนุบาลคลองหาด
(
19 ก.ย.62)