ทัศนศึกษา ป.4-ป.6
ณ เขาหินซ้อน วัดสมานรัตนาราม
(
20 ก.ย.62)