มหกรรมวิชาการ อ่านเขียนต้องได้ ภาษาอังกฤษต้องดี ไอซีทีต้องเหนือชั้น
คณะครูและผู้บริหารร่วมรับรางวัล Best Practices ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ได้รับรางวัลดีเยี่ยม และรางวัลระดับดี และคณะครูผู้บริหารทำหน้าที่ฝ่ายพิธีการ
ร่วมถึงนำนักเรียนแสดง debate ภาษอังกฤษ
ณ สพป.สระแก้วเขต 1
(
25 ก.ย.62)