มอบทุนปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจนพิเศษ
ที่ทาง สพฐ. คัดเลือก และรับมอบทุนการศึกษาจาก สพฐ.
ณ อนุบาลคลองหาด
(
1 ต.ค.62)