ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 195 บาท รับผลการเรียน
แจ้งกฏระเบียบข้อตกลงของโรงเรียน สอบถามความคิดเห็น
ของผู้ปกครอง
ณ อนุบาลคลองหาด
(1
พ.ย.62)