ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
การจัดงานวันเด็ก วันปีใหม่ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4
ณ อนุบาลคลองหาด
(
12 พ.ย.62)