ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
นักเรียน คณะครู และผู้บริหารร่วมแสดงปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
ป้องกัน ปลูกฝัง สร้างเครือข่าย การปฏิบัติงานโดยสุตริจ
ณ อนุบาลคลองหาด
(
13 พ.ย.62)