การกำจัดขยะในโรงเรียน แยกชยะนำไปขาย
เป็นรายได้ของห้องเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด