กิจกรรม CM ครูกับนักเรียน ผู้บริหารกับครู
เพื่อทบทวนกิจกรรมและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้นักเรียนและคณะครูรับทราบ
ทุกวันตอนเช้า เวลา 7.15 น. และเวลา 8.20 น.
ณ อนุบาลคลองหาด