การเตรียมความพร้อมและการทำงานของคณะครู
ณ อนุบาลคลองหาด