ซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
จากสำรักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
ณ อนุบาลคลองหาด
(2
2 พ.ย.62)