ประชุมสภานักเรียน
เด็กหญิงวทัญญูตา เกียรติเกาะ ประธานนักเรียน
เด็กหญิงธนันญา นิพล รองประธานนักเรียน
หัวหน้าห้องทุกชั้นเรียน เป็น กรรมการ
เด็กหญิงหทัยชนก สรรพายุ กรรมการและเลขานุการ

ณ อนุบาลคลองหาด
(2
7 พ.ย.62)