สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และ ชั้นเอก
นักเรียนอนุบาลคลองหาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ณ อนุบาลคลองหาด
(2
9พ.ย.62)