ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ณ อนุบาลคลองหาด
(
2-9 ธ.ค.62)