ตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ณ อนุบาลคลองหาด
(
18 ธ.ค.62)