อวยพรปีใหม่ส่วนราชการและผู้มีอุปการะคุณกับทางโรงเรียน
ณ ส่วนราชการ ในจังหวัดสระแก้ว
(
23-25 ธ.ค.62)