ติวสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ อนุบาลคลองหาด
(
15 ธ.ค.62)