ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสพป.สระแก้วเขต 2
ศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียน
ณ อนุบาลคลองหาด
(
21 ม.ค.63)