สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ณ สนามสอบอนุบาลคลองหาด
(
1 ก.พ.63)