เข้าค่ายลูกเสือเครือข่าย
ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน
(
19-21 ก.พ.63)