สอบนักเรียนเข้าชั้นเรียน ป.1 ห้องเรียนพิเศษ (IEP)
ณ อนุบาลคลองหาด
(
21 ก.พ.63)