สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนห้อง
เรียนพิเศษ (IEP)
ณ อนุบาลคลองหาด
(
25 ก.พ.63)