ติดตามตรวจสอบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
ณ อนุบาลคลองหาด
(
2 มี.ค.63)