แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้น ป.6 จากโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ณ อนุบาลคลองหาด
(
4 มี.ค.63)