อบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ 1
จากชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน(ชพส) ที่ 1105
ณ อนุบาลคลองหาด
(
3 มี.ค.63)