ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ห้องสมุด 3 D
ห้องเรียนคุณภาพ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 

แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
การจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนกระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์
จึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านคือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาแต่ละช่วงชั้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความร
ู้
ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนัก
ในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา
จึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจทั้ง 3 ด้าน (3D) ได้แก่
ด้านประชาธิปไตย (Democracy)
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)
และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
หมู่ 1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ssrk1068@obecmail.obec.go.th