หน้าหลัก
จุดเน้นที่1
จุดเน้นที่ 2
จุดเน้นที่ 3
จุดเน้นที่ 4
จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 6
จุดเน้นที่ 7
จุดเน้นที่ 8
จุดเน้นที่ 9
จุดเน้นที่ 10
จุดเน้นที่ 11
 
 

จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก  เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 6
2. ลดอัตราการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ขึ้นไป 
    อ่านออกเขียนได้ทุกคนและส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้
3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ 
    ด้านเทคโนโลยีในการแข่งขันระดับชาติและระดับสากล
4. พัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้น
    ให้นักเรียนทุกคนมีความสำนึกรักชาติไทยและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ในการดำรงชีวิตและขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมระบบการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้า มั่นคงในวิชาชีพ  
    และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
7. พัฒนาโรงเรียนคู่ขนานของโรงเรียนดีทุกประเภท (โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล,โรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีประจำตำบล)    
    เพื่อสร้างสถานศึกษายุคใหม่ที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ที่สอง
8. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศพฤติกรรมการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
    เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเป็นรายโรงเรียน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองมาตรฐาน
    จากการประเมินคุณภาพภายนอก
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์คณะบุคคล  เครือข่ายสถานศึกษาและผู้มี 
     ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเชิงรุก
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอำนวยความสะดวกด้านที่อยู่อาศัย(บ้านพักครู)
    และสุขอนามัย (ส้วมสุขสันต์) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
หมู่ 1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ssrk1068@obecmail.obec.go.th