ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร

ITA

 ผังโรงเรียน
 AMSS++
ผลงาน59-61
สมศ.รอบสาม
Link/Dowload
นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
 
 ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอำเภอคลองหาดประมาณ 2 กิโลเมตร เดิมชื่อว่า โรงเรียนบ้านคลองหาด 2 ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2523 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 25 ไร่ 100 ตารางวา ซึ่งมี นายสมเสียง เชื้อสุข เป็นผู้บริหารคนแรกในปีการศึกษา 2541 ทางราชการได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคลองหาด เข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขต และได้คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
เป็นโรงเรียนในเครือสหวิทยาเขตดังกล่าว โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ตั้งแต่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2541 เป็นต้นมา
ปีงบประมาณ 2523 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติม 3 ห้องเรียน
เป็นจำนวนเงิน 300,000.- บาท และบ้านพักครู 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 170,000.- บาท
ปีงบประมาณ 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นจำนวนเงิน 230,000.- บาท
ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลและสนามวอลเลย์บอล
เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท
ปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน
510,000.- บาท และสนามกีฬา เป็นจำนวนเงิน 270,000.- บาท และส้วมอีก 4 ที่
เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท และยังได้รับงบประมาณจากกรมประมง สร้างสระน้ำที่มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ และงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนจำนวน 2 ถัง งบประมาณ 80,000.- บาท และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักนักการภารโรงอีก 1 หลัง
ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร สปช. 105/29 และสนามฟุตบอล
เป็นจำนวนเงิน 2,000,000.- บาท และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร สปช. 105/29
จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 360,000.- บาท
ปีงบประมาณ 2544 ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬา เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท และ
ได้รับงบประมาณซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน 324,000.- บาท
ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณซ่อมแซม เป็นจำนวนเงิน 75,000.- บาท
ปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด เป็นจำนวน 85,000 บาท ปีงบประมาณ 2551 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
จำนวน 65,300 บาทและงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 ขนาด 4 ห้อง จำนวน 242,000 บาท
         ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมส้วมและห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบห้อง (เฟอร์นิเจอร์)จำนวน 183,900 บาท
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูจำนวน 100,000 บาท
โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้จำนวนอาคารเรียนมี 3 หลัง อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง อาคารห้องสมุด 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง โรงอาหารชั่วคราว 1 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม ลานกีฬาต้านยาเสพติด 1 สนามบ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ส้วม สปช. 2 หลัง
ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลคลองหาด จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ จนถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 384 คน มีข้าราชการครู 14 คน ไปช่วยราชการ 1 คน ครูพี่เลี้ยง 2 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน โดยมี นายอนนท์ หันทยุง เป็นผู้บริหารโรงเรียน
ลักษณะของชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัด ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง มีรายได้น้อย ทำให้ประชาชนเหล่านั้น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาน้อย
โรงเรียนมีผลงานดีเด่น ด้าน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแบบไทย
สีประจำโรงเรียน ฟ้า - ขาว
เขตบริการของโรงเรียน หมู่ที่ 1 , 6 , 13 ตำบลคลองหาด
อักษรย่อของโรงเรียน “ อ.ค. ”
ปัจจุบันมี นายอนนท์  หันทะยุง เป็นผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลคลองหาด

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ
ตั้งอยู่ที่ 3 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เดิมมีชื่อว่า
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ไทยเจริญ ซึ่งเป็นโรงเรียนในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2 และได้มอบโอนให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยความต้องการของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีนายบุญมา คานเจริญ เป็นหัวหน้าในการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นบนที่ดิน ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2
ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ และได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งโรงเรียนและบุคลากรครู จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2 โดยเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในเดือนพฤษภาคม 2520 มีนักเรียนจำนวน 120 คน มีครูจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2 จำนวน 2 นาย คือ
1. จ่าสิบตำรวจสมพร อรัญวาศรี ทำหน้าที่ ครูใหญ่
2. จ่าสิบตำรวจเอกเลิศ จันทร์ศิริ ทำหน้าที่ ครูผู้สอน
ต่อมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2524 คณะกรรมการศึกษา ได้มีมติให้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ติดกับถนนสาย วังน้ำเย็น – คลองหาด โดยสับเปลี่ยนกับที่ดินของนายมนัส กอบแก้ว ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ได้รับอนุมัติให้ย้ายโรงเรียน ได้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2525 และ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 2 ได้ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 รักษาพระองค์
โดยการนำของพันโทปรีชา เปรมสวัสดิ์ ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 54 เมตร 6 ห้องเรียน 1 หลัง พร้อมห้องประชุม โรงอาหาร คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 702,431 บาท
พ.ศ. 2526 นายเรืองศักดิ์ มาศจันทร์ ทำหน้าที่ครูช่วยสอน วันที่ 20 กันยายน 2526 พลเอกอาทิตย์ กำลังเอก ผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาทำพิธีเปิดป้าย
พฤษภาคม 2531 นางนัฐกาญจน์ เหล่าทองสาร ทำหน้าที่ครูช่วยสอน
   วันที่ 9 ตุลาคม 2532 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ไทยเจริญ เพื่อเยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
และโครงการอื่น ๆ ในโรงเรียน
   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2532 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2532 ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
   วันที่ 24 มิถุนายน 2542 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่ไทยเจริญ เพื่อเยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการอื่น ๆ ในโรงเรียน เป็นครั้งที่ 2
   วันที่ 29 มีนาคม 2543 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านใหม่ไทยเจริญ ได้มอบโอนโรงเรียนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
    ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   6   โดยมี  นายอนนท์   หันทยุง   เป็นผู้บริหารโรงเรียน  ได้จัดครูมาปฏิบัติหน้าที่ประจำ   5   คน   และพนักงานบริการ   1   คน   ได้แก่
1.   นางธิติพร สุทารส                    ตำแหน่งรักษาการการ สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ                    
2.   นางยุวดี สืบสำราญ                 ครูสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ
3.   นางสาวเกษรา แดงแก่นคอย  ครอัตราจ้าง สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ
4.   นางสาวเจษฏาภรณ์ มณีสี       ครอัตราจ้าง สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ
5.  นายสุวัฒ์ นวนปักษี                  พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
6.   นายกำจัด   นามลี                   พนักงานบริการ
ลักษณะของชุมชน   ประชาชนส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัด ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รับจ้าง มีรายได้น้อย ทำให้ประชาชนเหล่านั้น มีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการสถานศึกษาน้อย
เขตบริการของโรงเรียน  หมู่ที่  3  ตำบลคลองหาด  และหมู่ที่  7  ตำบลไทยอุดม
เว็บไซต์โรงเรียน  http://www.sk1edu.org/banmaithaijarearn/

 
 
ดาวโหลด
ข้อมูล DMC 2562
หลักสูตรซ่อมเสริม
แบบเยี่ยมบ้าน
คัดลายมือ ป.1-6